Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Dec/09

31

Dr. Jono Korsako atsiminimai

Vilniaus Universiteto MF dekanei Z. A. Kučinskienei

Vilniaus Universiteto MF doktorantūros ir rezidentūros skyriui

Vilniaus Universiteto Ligoninės Santariškių Klinikų gen. direktoriui A. Laucevičiui

PRAŠYMAS

Dėl VU rezidentūros organizavimo, rezidentų problemų ir jų sprendimo būdų

2006 m. gegužės 9 d.

Vilnius

1. Rezidentų statuso pakeitimas, perskirstant dalį lėšų tiesiogiai rezidentūros bazėms nėra pakankamai pagrįstas ir nebus veiksmingas, skatinant rezidentų mokymąsi ir darbą, kadangi: Visų rezidentų priėmimas į gydytojų – asistentų pareigas Universitetinėse ligoninėse nėra tikslingas – dalis rezidentų dirba kitose gydymo įstaigose panašiose pareigose. Finansavimo problema nėra esminė kliūtis priimant rezidentus į asistentų pareigas, kadangi šiuo metu motyvuoti rezidentai sėkmingai dirba gydytojais asistentais VUL SK, netgi neįvedus tokio reguliavimo. Gydytojai rezidentai šiandien pastatyti į keblią padėtį: jie jau turi medicinos gydytojo licenziją, tačiau studijų metu rezidentūros bazėse negali dirbti visiškai savarankiškai. Socialines problemas rezidentai išsprendžia įsidarbindami kitur, dažniausiai ne Universiteto ligonininėse, poliklinikose, greitosios medicinos pagalbos stotyse, kur jų darbas yra apmokamas. Šitaip iš dalies sprendžiama ir gydytojų trūkumo problema. Didelę dalį gydytojo darbui reikalingų žinių ir patirties rezidentai gali gauti ir dirbdami kitose gydymo įstaigose, todėl Universiteto ligoninės šiandien turėtų būti tos bazės, kuriose gydytojai rezidentai gauna tai, ko negali gauti kitur: galimybę tobulėti ir atlikti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą, naudotis naujausiomis diagnostinėmis galimybėmis, instrumentiniais tyrimų metodais, aukščiausio lygio specialistų konsultacijomis ir patarimais. Reali situacija visiškai kitokia: Universiteto ligoninėse rezidentai atlieka didelę dalį mažai kvalifikacijos reikalaujančio darbo, todėl jie renkasi tokį patį, tačiau papildomai apmokamą darbą kitose gydymo įstaigose. Priverstinai priėmus rezidentus į asistentų pareigas, Universiteto ligoninės taptų pagrindinėmis rezidentų darbo bazėmis, tačiau tai sukeltų daug socialinių-ekonominių problemų ir nepagerintų rezidentūros studijų kokybės.

2. VUL SK darbo vietų trūkumo problemą galima išspręsti įdarbinus motyvuotus rezidentus asistentų pareigoms. Visiškai suprantamas ligoninės administracijos ir gydytojų noras pasinaudoti rezidentais, sprendžiant gydytojų trūkumo rezidentūros bazėje problemas. Tikslinga priimti rezidentus į gydytojų asistentų pareigas pagal atskiras darbo sutartis. Taip pat galima įdarbinti rezidentus gydytojais tose srityse, kur tai leidžia jų turima medicinos gydytojo licenzija (pavyzdžiui, priėmimo skyriuje).

3. Keisti juridinį doktorantūros studijų reglamentavimą, sukuriant palankesnes sąlygas rezidentams dirbti mokslinį darbą. Būtina skatinti ir ankstinti rezidentų priėmimą į doktorantūros studijas. Doktorantūros studijos apmokamos tiesiogiai universiteto, todėl nekiltų problemų dėl finansavimo.

4. Kurti rezidentų dalinai kontroliuojamą ir vertinamą rezidentūros sistemą, kurioje būtų: Įvardinti kiekvienos specialybės rezidentūros koordinatoriai, aiškiai apibrėžiant jų atsakomybę, pareigas rezidentų atžvilgiu. Būtina užtikrinti rezidentų interesų atstovavimą universiteto ir rezidentūros bazės lygmenyje. Viešai, prieinamai ir laiku rezidentams suteikiama aktuali, su jų darbu susijusi informacija (pvz., internetiniame tinklapyje). Rezidentams pateiktos išsamios kiekvienais metais atnaujinamos įvairių dalykų programos (pagal galimybes, taikant probleminio mokymo metodiką). Atsiskaitymo už atskirus ciklus sistema, esant galimybėms, pagal problemiškai orientuoto mokymo metodiką. Skatinamas ir vertinamas rezidentų savarankiškas darbas (seminarai, paskaitos, klinikinių atvejų pristatymai): šiuo metu seminarai nevyksta, tačiau nėra jokios iniciatyvos ne tik iš rezidentų pusės, bet ir iš dėstytojų, skyrių ir klinikų vadovų; privalomas seminarų lankymas nėra problemos sprendimas, kadangi rezidentai tuo pat metu dirba skyriuose, kai kurie atlieka rezidentūros praktiką kitose rezidentūros bazėse. Atskirų rezidentų vadovų, dėstytojų, rezidentūros koordinatorių, taip pat pačių rezidentų vertinimo sistema. Paties rezidento dalinai formuojama rezidentūros programa, atsižvelgiant į savo turimas žinias ir patirtį ir nusprendžiant, kokių sričių žinių jam labiau reikia – galimybė pratęsti vieną ar kitą ciklą laisvai pasirenkamų dalykų sąskaita. Laisvai pasirenkami dalykai, leidžiantys rezidentui studijuoti ne tik specialybės, bet ir bendruosius dalykus (perkeliamieji gabumai: užsienio kalbos, medicininė informatika, statistika, mokslinių darbų rašymas, bendravimo ir praktinė psichologija). Atsakingi asmenys kiekvieno ciklo metu, koordinuojantys darbą konkrečiuose rezidentūros bazių skyriuose ir padaliniuose. Nustatyta ir detalizuota rezidentų atsiskaitymo ir įvertinimo po bendrosios terapijos rezidentūros ir specialybės rezidentūros tvarka, detalizuoti reikalavimai atsiskaitomiesiems straipsniams ir moksliniams darbams. Būtina užtikrinti vadovavimą ir pagalbą rezidentams, jiems rengiant atsiskaitomuosius darbus.

5. Būtina rezidentūros studijas susieti su akademine-pedagogine veikla: Į rezidento pareigas įtraukti darbą su studentais, jų studijų koordinavimą. Subspecialybių rezidentai galėtų koordinuoti jaunesnių rezidentų veiklą skyriuje, galėtų padėti ir ruošiant atsiskaitomuosius darbus. Į rezidentų seminarus bei paskaitas kviesti studentus.

6. Problemos susijusios su darbu VUL SK: Atskira patalpa ne terapijos specialybių rezidentams (BPG, radiologijos ir kt. specialybių rezidentams). Budėjimams skyriuose reikalinga patalpa, kurioje vienu metu budėtų ne daugiau kaip du rezidentai. Budėjimams priėmimo skyriuje reikalinga atskira patalpa, kurioje vienu metu budėtų ne daugiau kaip du rezidentai. Skirti rezidentų patalpas kiek įmanoma ilgesniam laikui, iš anksto informuojant apie bet kokius pakeitimus. Dušas. Asmeninis ar visiems rezidentams bendras prisijungimas prie intraneto ir ELI sistemos. Galimybė budėjimų metu naudotis echoskopu. Darbui su ligonių duomenimis, medicininės dokumentacijos peržiūrėjimui ir pildymui rezidentų kambaryje reikalingas kompiuteris. Rezidentų kambariuose reikalinga patalynė, rakšluosčiai, higienos priemonės. Išsprendus organizacines problemas ir sukūrus rezidentams normalias darbo sąlygas, rezidentų atliekamo darbo kokybė tik pagerėtų.

Print Friendly, PDF & Email
Share

·

Comments are closed.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me