Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

“Išeivijos idėjų centras” bei šios organizacijos atstovė   Ilona Stankevičienė parengė kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę.  Šis kreipimasis Prezidentūrai buvo įteiktas susitikimo metu, kurio metu buvo pristatyta  “Vertybėmis pagrįsta reforma” . Susitikimas įvyko 2010 metų vasario 5-ą dieną. Dalyvavo Respublikos Prezidentės vyriausiasis patarėjas Nerijus Udrėnas, Respublikos Prezidentės patarėjos Aira Mečėjienė ir Ramunė Guobaitė-Kirslienė . Iš mūsų pusės dalyvavo Ilona Stankevičienė,    Žilvinas Beliauskas, Nomeda Repšytė, Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacijos Prezidentas dr.  Jonas Korsakas, buvęs Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas Leonas Narbutis bei dr. Audrius Šimaitis.
Žemiau pateikiame kreipimosi tekstą. Kitame įraše po kelių dienų skelbsime Prezidentūros atsakymą.
*********

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

KREIPIMASIS

„Dėl alternatyvios sveikatos apsaugos sistemos reformos pristatymo“

Vilnius, 2010 m. vasario 5 d.

Išeivijos idėjų centras – tai viešoji įstaiga, kurios tikslas tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą, apjungiant ir vienijant pasaulio lietuvius. Įstaigos darbuotojai skatina diskusiją ir palaiko dialogą, generuoja idėjas ir įgyvendina iniciatyvas bei tikisi, kad Išeivijos idėjų centras bus ta pasaulio lietuvių bendravimo ir keitimosi informacija erdvė, kurioje gimusios mintys ir sukaupta patirtis taps reikšmingais laimėjimais mums visiems.

Šiuo laišku mes kreipiamės siekdami pristatyti dr. Audriaus Šimaičio, kardiologo konsultanto, šiuo metu dirbančio Jungtinėje Karalystėje, veiklą ir jo alternatyvią sveikatos apsaugos sistemos reformos koncepciją „Vertybėmis pagrįsta reforma“.

Daugelį metų Lietuvoje gyvenęs ir dirbęs dr. Audrius Šimaitis pažymi, kad dabartinė sveikatos apsaugos sistema yra ydinga ir neatitinka 2006 m. Europos Taryboje priimtų nuostatų, pagal kurias pagrindinėmis Europos Sąjungos šalių sveikatos apsaugos sistemos vertybėmis turi būti geros kokybės paslaugų prieinamumas, lygybė ir solidarumas. Medikas neapsiriboja vien Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos kritika, bet siekia prisidėti konstruktyviai – pateikia sistemos reformos koncepciją, kurioje atsispindi jo ilgametės stebėsenos rezultatai ir kitų šalių sveikatos apsaugos sistemų analizė bei asmeninė profesinė patirtis, įgyta Lietuvoje, Australijoje, Jungtinėje Karalystėje.

Autoriaus siūloma koncepcija ne tik išpildo kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo, lygybės ir solidarumo principus bei atitinka visuomenines vertybes, bet ir pateikia gerokai platesnį supratimą apie reformą, jos mastus bei įgyvendinimo būdus, į procesą įtraukiant medikų ir akademinės bendruomenės bei sveikatos apsaugos paslaugų gavėjų – pacientų – atstovus. Dr. Audrius Šimaitis, mano, kad pirmiausia turime susitarti dėl vertybinių dalykų sveikatos apsaugos sistemoje, kuri remtųsi strateginiu požiūriu bei siektų ilgalaikės ir visapusiškos naudos tikslų. Sistemoje turi atsirasti mąstymo pokytis ir jo sąlygotos naujosios vertybės, kurias kūrybiškai pavertę veiksmingu sprendimu optimaliai patenkinsime visų – medikų, pacientų ir valstybės – poreikius bei lūkesčius.

Dr. A. Šimaičio idėjos dėl sveikatos apsaugos sistemos reformavimo Lietuvoje skleidžiamos nuo 2009 metų pradžios – rengiami susitikimai ir konferencijos, publikuojama spaudoje („Vakarų Ekspresas“, „Bernardinai“, „Lietuvos sveikata“ ir kt.), transliuojama per Lietuvos radiją bei skelbiama kitomis priemonėmis. Ypač džiugina pastaruoju metu Vakarų Lietuvoje vykstantys procesai: Vakarų Lietuvos iniciatyvinės grupės suformavimas, konferencijos surengimas ir konferencijos rezoliucijos parengimas, kuri yra apie šimto konferencijos dalyvių, atstovaujančių gydytojus, gydytojų draugijas, slaugytojus, pacientus ir visuomenę, valios išraiška.

LR Seimo narės V.M. Čigriejienės iniciatyva, buvo sutarta, kad dr. A. Šimaitis pristatys alternatyvią sveikatos apsaugos sistemos reformą Seimo sveikatos reikalų komitete, tačiau prieš pat posėdį pristatymas buvo atšauktas. VšĮ Išeivijos idėjų centras neatstovauja ir nėra finansuojama jokios politinės partijos ir mes manome, kad pažangi idėja, galinti prisidėti prie visuomenės gerovės, turi būti išgirsta, todėl prašome sudaryti sąlygas dr. Audriui Šimaičiui pristatyti „Vertybėmis pagristą reformą“, kurioje išdėstyti esminiai pasiūlymai yra šie:

1. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos reforma be abejonės reikalinga, tačiau siekiant esminių pokyčių reikalingas kompleksiškas sistemos matymas ir kūrybinis požiūris į reformą, viešumas, atvirumas bei reformos principų ir veiksmų visuotinis suderinimas. Turėtų būti sudarytos sąlygos tiek sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams bei akademikams, tiek sveikatos apsaugos paslaugų gavėjams svarstyti bei pateikti siūlymus valdžios atstovams dėl reformos krypčių. Diegiant reformą tik „iš viršaus“ atsiranda daugybė nepasitenkinimo ir nesutarimo židinių, kurie vėliau nulems dalyvaujančių reformoje apatiją, tylų priešiškumą, nenorą tikėti teigiamais pokyčiais, ar, kraštutiniu atveju, pavirs atviru pasipriešinimu.

2. Sveikintina Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva mažinti ligoninių (lovų) skaičių, tačiau vien tik tokia priemonė visavertei reformai yra akivaizdžiai nepakankama. Šios minties įgyvendinimas turėtų tapti procesu, į kurį įtraukiami visų pirma medikų bendruomenės atstovai. Vien mechaninis mažinimas, atsižvelgiant į administracinius ar pavaldumo kriterijus bei valstybės išlaidų mažinimo tikslus, jau sukėlė tiek sveikatos apsaugos paslaugų teikėjų, tiek gavėjų nepasitenkinimą. Ypač nerimą kelia faktas, kad sumažėjus ligoninių vadovų skaičiui ir kartu neįgyvendinus kitų kompleksinių pokyčių, korupcija ir neskaidrumas sveikatos apsaugos sistemoje gali tik sustiprėti, nes dar labiau susiaurėtų sprendimus priimančių žmonių ratas. Dėl šios priežasties valdžia būtų koncentruota siauriems interesams tenkinti, o daugumos medicinos darbuotojų ir paslaugų gavėjų (pacientų) interesai nukentėtų.

3. Kita vertus, nėra tokios struktūros, kuri užtikrintų visišką sveikatos apsaugos sistemos skaidrumą be sistemos dalyvių motyvacijos ir aukštų moralės principų, bet į sprendimų priėmimo procesą ir sistemos valdymą įtraukus daugiau žmonių, korupcijos tikimybė sumažėtų. Taip pat būtina pasitelkti šiuolaikinius sistemos vadybos pasiekimus ir pasinaudoti tarptautine patirtimi. Tiek Švedijos ekspertų (2002 m.)[1], tiek Pasaulio Banko (2009 m.) ekspertų išvadose kalbama apie faktiškai neegzistuojančią Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos kokybės kontrolę ir pabrėžiama būtinybė sistemoje įgyvendinti profesionalios vadybos principus, tačiau dabar įgyvendinamoje reformoje nėra numatytos jokios tokio pobūdžio priemonės.

4. Vienas iš svarbiausių sveikatos apsaugos sistemos reformos tikslų, be kurio įgyvendinimo nebus pasiekta ilgalaikė reformos sėkmė, yra sistemos gyvybingumas, kuris užtikrinamas kasmet į sistemą ateinant naujiems specialistams, todėl būtina kreipti didesnį dėmesį į ruošiamus gydytojus. Šiuolaikinė gero gydytojo sąvoka – geras klinicistas, dalyvauja paslaugos vystyme, dalyvauja sveikatos apsaugos sistemos valdyme. Tam reikalinga pusiausvyra tarp laiko, kurį gydytojas skiria praktikai, kvalifikacijos kėlimui bei akademiniam gyvenimui, tačiau pastaruoju metu gydytojų darbo sąlygos blogėja, reglamentuojamas darbo laikas apima tik praktiką. Turi būti keičiamas ne tik požiūris į medicinos darbuotojų darbo laiką ir sąlygas, bet ir įgyvendinamas naujas elgsenos ir profesinių santykių modelis, kuris grindžiamas vertybėmis: vienybė, solidarumas, lygybė, bendradarbiavimas, atviras ir pastovus profesinis dialogas, gydytojo-rezidento ir gydytojo-slaugytojo partnerystė. Šis santykių modelis, medicinos darbuotojų teisės ir pareigos bei atsakomybės turi būti apibrėžtos naujoje darbo sutartyje, kuri pakeistų dabartinę – nemotyvuojančią ir neatitinkančią aktualijų – darbo sutartį. Būtina užtikrinti sveikatos apsaugos sistemos reformą iš pagrindų, kad visi medicinos darbuotojai turėtų galimybę dirbti geroje sistemoje, o ne dabartinėje, kuri juos demoralizuoja ir šitaip pati save palaiko.

5. Reformuojant Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą pamirštamas svarbiausias šios sistemos dalyvis ir tikslas – paslaugų gavėjas (pacientas) ir jo poreikių tenkinimas. Bet kokie planai keisti sistemą nematant dabartinės paciento situacijos, nesuprantant jo poreikių, nesirūpinant, kad sistema visų pirma dirbtų jo labui, yra beverčiai ir netikslingi. Dabartinėje sistemoje niekas neatstovauja paciento ir negina jo interesų, todėl būtina sukurti tokį sistemos vadybos modelį, kuriame atsirastų dialogas ir partnerystė su pacientu.

6. Siekiant mažinti valdžios koncentraciją sveikatos apsaugos sistemoje ir sprendimų priėmimą paversti skaidriu procesu, kuriame atstovaujama tiek medikų, tiek pacientų interesams, siūloma regioniniu mastu steigti Asociacijas (Tarybas), kuriose demokratiniu būdu išrinkti gydytojų, slaugytojų ir pacientų atstovai rūpinsis regiono sveikatos apsaugos vadyba. Šių struktūrų kompetencijoje (regioniniu mastu) turėtų būti:

– materialinės bazės (medicinos aparatūros, medikamentų ir pan.) įsigijimai ir atsakomybė už tikslingą bei efektyvų esamos materialinės bazės panaudojimą;

– medicinos personalo vadyba bei sveikatos paslaugų optimizavimas regione.

Visų pirma Asociacijos (Tarybos) užtikrins, kad dėl ligoninių (lovų) skaičiaus mažinimo nenukentėtų gydytojų ir slaugytojų kvalifikacija bei sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumas pacientams. Turi būti sudaroma medikų ir slaugytojų rotacija regiono mastu ligoninėse, taip pat plečiant dieninio stacionaro ir kuriant šiuolaikinio pobūdžio priėmimo skyrius, dalį gydytojų perkvalifikuojant į šeimos gydytojus ir kitomis priemonėmis priartinant paslaugos suteikimą prie paciento ir užtikrinant įvairiapusių sveikatos apsaugos paslaugų pasiūlą pacientams. Siekiant įgyvendinti tolygų (tiek kiekybine, tiek kokybine prasme) sveikatos apsaugos paslaugų teikimą bei užtikrinti aukštą medikų kvalifikacijos lygį bei motyvaciją, siūloma regione organizuoti atskirų specializacijų medikų tinklus.

7. Asociacija (Taryba) suprantama kaip valstybinė institucija, kuri nėra papildomai finansuojama. Gydytojų ir slaugytojų naujoje darbo sutartyje gali būti nurodoma, kiek darbo laiko jie skiria veiklai Asociacijoje (Taryboje), jei išrenkami (pvz., ne daugiau kaip 1/4). Per Asociacijų (Tarybų) veiklą užtikrinamas ir pacientų dalyvavimas sveikatos apsaugos sistemos sprendimų priėmimo procese. Pacientų atstovai į Asociacijas (Tarybas) išrenkami regiono bendruomenės. Skaidrumo ir demokratijos užtikrinimui reikalingas tam tikras pokytis ir ligoninių valdyme, peržiūrint ligoninių tarybos vaidmenį ir daugiau galių suteikiant regiono Asociacijoms (Taryboms) bei užtikrinant veiksmingesnę skyriaus vedėjo ir specialistų sąveiką, įvedant naujas medikų darbo sutartis (regionines), per kurias regiono Asociacija (Taryba) siekia nustatytų tikslų ir įgyvendina savo veiklą.

8. Siekiant reformą įgyvendinti laipsniškai, neskubant ir įsiklausant, siūloma pradėti nuo pilotinio tyrimo Vakarų Lietuvos regione, įgyvendinant naujus vadybos principus ir moksliškai pagrindžiant reformos eigą bei rezultatus:

– Vakarų Lietuvoje įkuriama Klaipėdos ligonių Asociacija (Taryba), į kurią išrenkami ligoninių gydytojai, šeimos gydytojai, slaugytojai bei pacientų organizacijų atstovai. Asociacijai (Tarybai) sutiekiami įgaliojimai;

– Asociacija (Taryba), atsižvelgdama į geros kokybės sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo, lygybės ir solidarumo kriterijus, parengia kompleksišką regiono ligoninių (lovų) mažinimo, medicinos darbuotojų integravimo į naują struktūrą bei perkvalifikavimo planą, taip pat sveikatos apsaugos paslaugų teikimo strategiją regione, atsižvelgiant į realią paslaugų paklausą ir pacientų poreikius;

– Vystomas pilotinis projektas Vakarų Lietuvos regione, vadovaujantis šiuolaikinės vadybos principais ir užsienio ekspertų rekomendacijomis bei paraleliai vykdant mokslinę veiklą ir įvedant mokslinį reformos vertinimo principą, kurio pagrindu apibendrinus kiekybinius ir anketinius duomenis bei atlikus išsamią analizę bus pateikti reformos rezultatai bei senosios ir naujosios sistemos skirtumai;

– Vakarų Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos reformos (pilotinio tyrimo) geroji patirtis perkeliama į Rytų Lietuvos ir Vidurio Lietuvos regionus.


[1] Ataskaitos tekstas: http://simaitis.lt/dviratis/


Print Friendly, PDF & Email
Share

· · ·

4 comments

 • kempiniux · 2010/05/03 at 16:26

  Geriau veliau nei niekada – ilgokai teko palaukti, kol sis kreipimasis isvydo sviesa…

 • nemanius99 · 2010/05/03 at 17:44

  vasario mėnesį buvo daug sujudimo … būtų paskendęs visoje toje jūroje. Be to tai galėjo būti priimta kaip priešprieša dabar vykdančiai reformai. Mes jai neprieštaraujame, tik siūlėme lovų ir ligoninių mažinimą daryti per Asociacijas ir per tuos žmones, kurie vietoje gerai žino situaciją ir šį pokytį vykdyti organiškai, palaipsniui perkvalifikuojant gydytojus ir slaugytojas naujiems darbams. Jau dabar pasigirsta balsų, kad periferijoje gydytojai pasimetę, nežino ką daryti … Kai kas teigia, kad laikas būtų atlikti studiją ir ištirti, kaip pasikeitė mirtingumo statisktika periferijoje.

 • kempiniux · 2010/05/03 at 14:26

  Geriau veliau nei niekada – ilgokai teko palaukti, kol sis kreipimasis isvydo sviesa…

 • nemanius99 · 2010/05/03 at 15:44

  vasario mėnesį buvo daug sujudimo … būtų paskendęs visoje toje jūroje. Be to tai galėjo būti priimta kaip priešprieša dabar vykdančiai reformai. Mes jai neprieštaraujame, tik siūlėme lovų ir ligoninių mažinimą daryti per Asociacijas ir per tuos žmones, kurie vietoje gerai žino situaciją ir šį pokytį vykdyti organiškai, palaipsniui perkvalifikuojant gydytojus ir slaugytojas naujiems darbams. Jau dabar pasigirsta balsų, kad periferijoje gydytojai pasimetę, nežino ką daryti … Kai kas teigia, kad laikas būtų atlikti studiją ir ištirti, kaip pasikeitė mirtingumo statisktika periferijoje.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me